zambəlohuthutwazàmbə̀lòhùthùtwáadjovaleovalWan ana ɗo sə məsudoh uno a inde nà, zambəlohuthutwa kawa balon sə basketWan kà dak anan ʼam anà uwar sə wahay cəna, nga nə zambəlohuthwata, a rəɓa bay

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *