mə njahay a ngərəvva ngərəvvaadj.advs'asseoirBahay su doh ahay mə njahay aya nə ngərəvva ngərəvva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *