mə njahay a ngərəvva ngərəvvaadj.advs'asseoirBahay su doh ahay mə njahay aya nə ngərəvva ngərəvva.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *