gəzla alayvigəzlan alay anà wayarriver à comprendrenə gəɗan dungo anà awak nà, anga aday nâ san sə gəzlan alay anà ɗo anaya həna kə canan atan ata awan.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *